Działalność gospodarcza w Polsce

Działalność gospodarcza prowadzona na terenie Polski regulowana jest przepisami zawartymi w Ustawie o swobodzie działalności gospodarczej (Dziennik Ustaw 2004, nr 173 poz. 1807 z późniejszymi zmianami). Zgodnie z zapisaną w Ustawie definicją, działalnością gospodarczą jest zorganizowana i odbywająca się w sposób ciągły działalność zarobkowa, wytwórcza, usługowa, handlowa lub zawodowa, z wyjątkiem działalności rocznej w zakresie uprawy hodowli, oraz obsługi turystów w gospodarstwach rolnych. Przedsiębiorcami mogą być osoby fizyczne i prawne, oraz jednostki organizacyjne niebędące osobami prawnymi.

Warunkiem podjęcia działalności jest dokonanie wpisu do rejestru przedsiębiorców.

Rejestry osób fizycznych wykonujących działalność gospodarczą prowadzą organy władzy samorządowej ( prezydenci miast, wójtowie gmin). Spółki prawa handlowego rejestrowane są w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Prowadzenie niektórych rodzajów działalności (określonych w odrębnych przepisach) możliwe jest pod warunkiem posiadania stosownych uprawnień zawodowych lub wymaga uzyskania koncesji, czyli szczególnego zezwolenia na wykonywanie danej działalności. Posiadanie koncesji wymagane jest np. dla działalności polegającej na nadawaniu audycji radiowych i telewizyjnych, ochronie osób i mienia, produkcji i obrocie paliwami oraz energią, transporcie lotniczym, wydobycie kopalin, produkcji i obrocie bronią, amunicją oraz materiałami wybuchowymi. Pośrednictwo w handlu nieruchomościami, zarządzanie nieruchomościami, transport drogowy i kolejowy, prowadzenie agencji pośrednictwa pracy wymaga posiadania licencji.

Na podstawie zezwoleń prowadzi się takie działalności jak : połów i hodowla ryb, odbiór odpadów komunalnych, recykling, działalność pocztowa, organizacja gier losowych, handel alkoholem, handel lekami, i inne.

Działalność takie jak: adwokat, biegły rewident, radca prawny, doradca podatkowy, księgowy uprawniony do usługowego prowadzenia ksiąg wymagają wpisania na listę osób uprawnionych do wykonywania danego zawodu. Dodatkowe regulacje dotyczą takich działalności jak: praktyki lekarskie, archiwizacja dokumentów, usługi detektywistyczne, produkcja alkoholi, telekomunikacja, praktyka pielęgniarska, stacje kontroli pojazdów, pośrednictwo turystyczne, kantorowy obrót walutami.

Marek Przyłudzki

Doradca podatkowy

Krakowska56.pl