Ulga na złe długi – jak z niej skorzystać

Ulga na złe długi – jak z niej skorzystać.

W codziennej pracy, podczas spotkań z Klientami coraz częściej słyszę „Panie Marku, Kontrahenci nie płacą. Co robić? Faktury wystawione, podatki zapłacone, a Kontrahent nie reguluje należności”. Trudno się przed takimi sytuacjami ustrzec. Oczywiście sprawę należy przekazać do windykacji. Jednak postępowanie jest dość długie. Można jednak nieco obniżyć negatywne tego konsekwencje, korygując VAT od takiej sprzedaży. Jest to tzw. ulga na złe długi. Szczegółowe regulacje w tym zakresie zawiera art. 89a ustawy o VAT.

Kto i kiedy może skorzystać z ulgi na złe długi?

Podatnik może skorygować podatek należny z tytułu dostawy towarów lub świadczenia usług na terytorium kraju w przypadku wierzytelności, których nieściągalność została uprawdopodobniona (faktury nie zostały opłacone).

Przepis stosuje się tylko w przypadku, gdy spełnione są następujące warunki:

  1. dostawa towaru lub świadczenie usług jest dokonana na rzecz zarejestrowanego podatnika VAT, niebędącego w trakcie postępowania upadłościowego lub w trakcie likwidacji;
    • Ważne jest, aby Dłużnik, nie był w trakcie postępowania upadłościowego lub w trakcie likwidacji. Z tym, że chodzi tu o moment dokonania dostawy (świadczenia usług), a nie o moment dokonywania korekty VAT w związku z skorzystanie z ulgi na złe długi.
  1.  wierzytelności zostały uprzednio wykazane w deklaracji jako obrót opodatkowany i podatek należny;
  2. wierzyciel i dłużnik na dzień dokonania korekty, są podatnikami zarejestrowanymi jako podatnicy VAT czynni;
    • Tak więc dwie strony transakcji, w momencie dokonywania korekty muszą być czynnymi podatnikami VAT Oznacza to, że jeżeli Kontrahent w momencie dostawy (świadczenia usługi) był podatnikiem VAT, lecz zrezygnował z tego statusu i na dzień dokonywania korekty jest podatnikiem zwolnionym z VAT, to skorzystanie z ulgi na złe długi nie jest możliwe. W tej samej sytuacji są też Przedsiębiorcy, którzy dokonali sprzedaży na rzecz osób fizycznych, nie prowadzących działalności gospodarczej (nie są one podatnikami VAT).
  1. wierzytelności nie zostały zbyte;
  2. od daty wystawienia faktury dokumentującej wierzytelność nie upłynęły 2 lata, licząc od końca roku, w którym została wystawiona;
  3. wierzyciel zawiadomił dłużnika o zamiarze skorygowania podatku należnego ze względu na wystąpienie okoliczności, o których mowa w ust. 1, a dłużnik w ciągu 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia nie uregulował należności w jakiejkolwiek formie.

Jak skorzystać z ulgi na złe długi?

Krok 1

Wierzyciel (sprzedawca) musi wysłać zawiadomienie do dłużnika o swoim zamiarze.

Zawiadomienie o zamiarze skorzystania z ulgi na złe długi należy wysłać do dłużnika listem poleconym ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru. Wówczas mamy dokument, który będzie poświadczał datę jego odebrania przez dłużnika. Od tej daty musimy odczekać 14 dni. W tym terminie dłużnik bowiem może dokonać zapłaty. Jeżeli tego nie zrobi, będzie można skorygować VAT od nieuregulowanej wierzytelności. Korekty tej dokonuje się w rozliczeniu za okres, w którym upłynął 14-dniowy termin na zapłatę po otrzymaniu ww. zawiadomienia przez dłużnika, nie wcześniej jednak niż w rozliczeniu za okres, w którym uzyskamy potwierdzenie odbioru przez dłużnika zawiadomienia o planowanej korekcie.

Krok 2

Sporządzamy i składamy deklarację, w której dokonujemy korekty podatku należnego. Wraz z korektą powinniśmy zawiadomić o korekcie właściwy dla siebie urząd skarbowy wraz z podaniem kwoty korekty. Ponadto, w ciągu 7 dni od dnia dokonania korekty, mamy obowiązek zawiadomić dłużnika o tej czynności. Dla dłużnika jest to informacja o obowiązku skorygowania VAT naliczonego. Kopia tego zawiadomienia powinna zostać przesłana do naszego urzędu skarbowego..

Jeżeli po skorygowaniu VAT dłużnik ureguluje należność, musimy odpowiednio zwiększyć podatek należny w rozliczeniu za okres, w którym należność zostanie uregulowana (gdy uregulowano część należności, podatek należny zwiększa się w odniesieniu do tej części).

Skorzystanie z ulgi na złe długi nie powoduje powstania przychodu podatkowego.

Z doświadczenie wiem, że po skorzystaniu przez nas z ulgi, u Dłużnika są przeprowadzane przez Urząd Skarbowy czynności sprawdzające. Dlatego też, bardzo często samo wysłanie do Dłużnika zawiadomienia o zamiarze skorzystania z ulgi na złe długi powoduje uregulowanie należności.

Marek Przyłudzki
Doradca podatkowy,
Krakowska56.pl