Działalność gospodarcza w Polsce

Działalność gospodarcza prowadzona na terenie Polski regulowana jest przepisami zawartymi w Ustawie o swobodzie działalności gospodarczej (Dziennik Ustaw 2004, nr 173 poz. 1807 z późniejszymi zmianami). Zgodnie z zapisaną w Ustawie definicją, działalnością gospodarczą jest zorganizowana i odbywająca się w sposób ciągły działalność zarobkowa, wytwórcza, usługowa, handlowa lub zawodowa, z wyjątkiem działalności rocznej w zakresie uprawy hodowli, oraz obsługi turystów w gospodarstwach rolnych. Przedsiębiorcami mogą być osoby fizyczne i prawne, oraz jednostki organizacyjne niebędące osobami prawnymi.

Warunkiem podjęcia działalności jest dokonanie wpisu do rejestru przedsiębiorców.

Rejestry osób fizycznych wykonujących działalność gospodarczą prowadzą organy władzy samorządowej ( prezydenci miast, wójtowie gmin). Spółki prawa handlowego rejestrowane są w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Prowadzenie niektórych rodzajów działalności (określonych w odrębnych przepisach) możliwe jest pod warunkiem posiadania stosownych uprawnień zawodowych lub wymaga uzyskania koncesji, czyli szczególnego zezwolenia na wykonywanie danej działalności. Posiadanie koncesji wymagane jest np. dla działalności polegającej na nadawaniu audycji radiowych i telewizyjnych, ochronie osób i mienia, produkcji i obrocie paliwami oraz energią, transporcie lotniczym, wydobycie kopalin, produkcji i obrocie bronią, amunicją oraz materiałami wybuchowymi. Pośrednictwo w handlu nieruchomościami, zarządzanie nieruchomościami, transport drogowy i kolejowy, prowadzenie agencji pośrednictwa pracy wymaga posiadania licencji.

Na podstawie zezwoleń prowadzi się takie działalności jak : połów i hodowla ryb, odbiór odpadów komunalnych, recykling, działalność pocztowa, organizacja gier losowych, handel alkoholem, handel lekami, i inne.

Działalność takie jak: adwokat, biegły rewident, radca prawny, doradca podatkowy, księgowy uprawniony do usługowego prowadzenia ksiąg wymagają wpisania na listę osób uprawnionych do wykonywania danego zawodu. Dodatkowe regulacje dotyczą takich działalności jak: praktyki lekarskie, archiwizacja dokumentów, usługi detektywistyczne, produkcja alkoholi, telekomunikacja, praktyka pielęgniarska, stacje kontroli pojazdów, pośrednictwo turystyczne, kantorowy obrót walutami.

Marek Przyłudzki

Doradca podatkowy

Krakowska56.pl

Ulga na złe długi – jak z niej skorzystać

Ulga na złe długi – jak z niej skorzystać.

W codziennej pracy, podczas spotkań z Klientami coraz częściej słyszę „Panie Marku, Kontrahenci nie płacą. Co robić? Faktury wystawione, podatki zapłacone, a Kontrahent nie reguluje należności”. Trudno się przed takimi sytuacjami ustrzec. Oczywiście sprawę należy przekazać do windykacji. Jednak postępowanie jest dość długie. Można jednak nieco obniżyć negatywne tego konsekwencje, korygując VAT od takiej sprzedaży. Jest to tzw. ulga na złe długi. Szczegółowe regulacje w tym zakresie zawiera art. 89a ustawy o VAT.

Kto i kiedy może skorzystać z ulgi na złe długi?

Podatnik może skorygować podatek należny z tytułu dostawy towarów lub świadczenia usług na terytorium kraju w przypadku wierzytelności, których nieściągalność została uprawdopodobniona (faktury nie zostały opłacone).

Przepis stosuje się tylko w przypadku, gdy spełnione są następujące warunki:

  1. dostawa towaru lub świadczenie usług jest dokonana na rzecz zarejestrowanego podatnika VAT, niebędącego w trakcie postępowania upadłościowego lub w trakcie likwidacji;
    • Ważne jest, aby Dłużnik, nie był w trakcie postępowania upadłościowego lub w trakcie likwidacji. Z tym, że chodzi tu o moment dokonania dostawy (świadczenia usług), a nie o moment dokonywania korekty VAT w związku z skorzystanie z ulgi na złe długi.
  1.  wierzytelności zostały uprzednio wykazane w deklaracji jako obrót opodatkowany i podatek należny;
  2. wierzyciel i dłużnik na dzień dokonania korekty, są podatnikami zarejestrowanymi jako podatnicy VAT czynni;
    • Tak więc dwie strony transakcji, w momencie dokonywania korekty muszą być czynnymi podatnikami VAT Oznacza to, że jeżeli Kontrahent w momencie dostawy (świadczenia usługi) był podatnikiem VAT, lecz zrezygnował z tego statusu i na dzień dokonywania korekty jest podatnikiem zwolnionym z VAT, to skorzystanie z ulgi na złe długi nie jest możliwe. W tej samej sytuacji są też Przedsiębiorcy, którzy dokonali sprzedaży na rzecz osób fizycznych, nie prowadzących działalności gospodarczej (nie są one podatnikami VAT).
  1. wierzytelności nie zostały zbyte;
  2. od daty wystawienia faktury dokumentującej wierzytelność nie upłynęły 2 lata, licząc od końca roku, w którym została wystawiona;
  3. wierzyciel zawiadomił dłużnika o zamiarze skorygowania podatku należnego ze względu na wystąpienie okoliczności, o których mowa w ust. 1, a dłużnik w ciągu 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia nie uregulował należności w jakiejkolwiek formie.

Jak skorzystać z ulgi na złe długi?

Krok 1

Wierzyciel (sprzedawca) musi wysłać zawiadomienie do dłużnika o swoim zamiarze.

Zawiadomienie o zamiarze skorzystania z ulgi na złe długi należy wysłać do dłużnika listem poleconym ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru. Wówczas mamy dokument, który będzie poświadczał datę jego odebrania przez dłużnika. Od tej daty musimy odczekać 14 dni. W tym terminie dłużnik bowiem może dokonać zapłaty. Jeżeli tego nie zrobi, będzie można skorygować VAT od nieuregulowanej wierzytelności. Korekty tej dokonuje się w rozliczeniu za okres, w którym upłynął 14-dniowy termin na zapłatę po otrzymaniu ww. zawiadomienia przez dłużnika, nie wcześniej jednak niż w rozliczeniu za okres, w którym uzyskamy potwierdzenie odbioru przez dłużnika zawiadomienia o planowanej korekcie.

Krok 2

Sporządzamy i składamy deklarację, w której dokonujemy korekty podatku należnego. Wraz z korektą powinniśmy zawiadomić o korekcie właściwy dla siebie urząd skarbowy wraz z podaniem kwoty korekty. Ponadto, w ciągu 7 dni od dnia dokonania korekty, mamy obowiązek zawiadomić dłużnika o tej czynności. Dla dłużnika jest to informacja o obowiązku skorygowania VAT naliczonego. Kopia tego zawiadomienia powinna zostać przesłana do naszego urzędu skarbowego..

Jeżeli po skorygowaniu VAT dłużnik ureguluje należność, musimy odpowiednio zwiększyć podatek należny w rozliczeniu za okres, w którym należność zostanie uregulowana (gdy uregulowano część należności, podatek należny zwiększa się w odniesieniu do tej części).

Skorzystanie z ulgi na złe długi nie powoduje powstania przychodu podatkowego.

Z doświadczenie wiem, że po skorzystaniu przez nas z ulgi, u Dłużnika są przeprowadzane przez Urząd Skarbowy czynności sprawdzające. Dlatego też, bardzo często samo wysłanie do Dłużnika zawiadomienia o zamiarze skorzystania z ulgi na złe długi powoduje uregulowanie należności.

Marek Przyłudzki
Doradca podatkowy,
Krakowska56.pl